ALGEMENE VOORWAARDEN

versie 01/10/2022

Uitzendbureau = JobFIXers NV (BE0675.546.701)

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving, nl. de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van medewerkers ten behoeve van gebruikers, inclusief de van toepassing zijnde CAO’s van de NAR en van PC 322 uitzendarbeid.

 

2. De uitzendmedewerkers worden ter beschikking gesteld onder de voorwaarden bij de aanvraag overeengekomen en onder de hierna bepaalde algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst gesloten tussen de gebruiker en het uitzendbureau en die zijn opgesteld overeenkomstig de wet van 24 juli 1987. Elke afwijking op deze algemene voorwaarden dient schriftelijk te worden overeengekomen.

 

3. Behoudens afwijkende schriftelijke overeenkomst, wordt de samenwerking met de gebruiker exclusief geregeld door deze algemene voorwaarden, waarvan de gebruiker verklaart kennis te hebben genomen en die prevaleren op de eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de gebruiker. De voorwaarden zijn gevoegd bij de samenwerkingsovereenkomst en de facturatie van het Uitzendbureau. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing zodra de gebruiker een zoekopdracht/ aanvraag toevertrouwt aan het uitzendbureau en het uitzendbureau kandidaten voorstelt aan de gebruiker, nadat de voorwaarden hetzij aan de Gebruiker werden meegedeeld of ter beschikking werden gesteld, hetzij wanneer deze de redelijke mogelijkheid heeft gehad om er kennis van te nemen. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst houdt de voorbehoudloze betaling van de facturatie door de gebruiker, eveneens de bevestiging in deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden.

 

4. Overeenkomstig de CAO 38 quater van 14/07/1999 mag het uitzendbureau de kandidaten niet op discriminatoire wijze behandelen; bijgevolg is het voor de gebruiker alleen toegelaten om in zijn aanvraag functierelevante criteria te formuleren.

 

5. Opdat het uitzendbureau de uitzendkrachten op een efficiënte wijze ter beschikking kan stellen, is de gebruiker er toe gehouden om bij aanvang en tijdens de duur van het contract alle noodzakelijke informatie en bovendien elke wijziging onverwijld en bij voorkeur schriftelijk te communiceren aan het uitzendbureau. Zonder exhaustief te zijn, is de volgende informatie essentieel voor de samenwerking en voor de prijszetting: de reden om beroep te doen op uitzendarbeid en de al dan niet aanwezigheid van een syndicale delegatie; de verloningsvoorwaarden van het vast personeel, met inbegrip van premies en diverse voordelen die gebruikelijk zijn in het bedrijf van de gebruiker, evenals de toekenningsmodaliteiten; de activiteiten, de werkpost, de vereiste beroepskwalificatie, het resultaat van de risico-evaluaties, het medisch toezicht en de persoonlijke beschermingsmiddelen; mogelijke situaties van staking of lock-out of andere vormen van tijdelijke werkloosheid; economische werkloosheid, waarbij de gebruiker het uitzendbureau voorafgaandelijk en binnen wettelijke termijnen dient te verwittigen; een eventueel arbeidsongeval; de werking van Dimona, waarvoor alle informatie moet zijn doorgegeven voor de aanvang van de terbeschikkingstelling van de uitzendmedewerker; de laattijdige aanwezigheid of de afwezigheid van de uitzendmedewerkers; aangaande weerverlet; aangaande de niet hernieuwing van een opdracht. De gebruiker is verantwoordelijk voor het tijdig, volledig en correct verstrekken van voormelde informatie aan het Uitzendbureau. Het uitzendbureau behoudt zich het recht voor om gebeurlijke kosten ingevolge rechtzettingen, laattijdige meldingen, veroorzaakt door het niet (-tijdig), onvolledig of foutief verstrekken van voormelde informatie door de gebruiker bijkomend aan te rekenen.

 

6. Het Uitzendbureau kan slechts uitzendkrachten aan de Gebruiker ter beschikking stellen voor de in de Uitzendarbeidswet omschreven redenen (=motieven), zoals tijdelijke arbeid ter vervanging van een vaste werknemer, of om te beantwoorden aan een tijdelijke vermeerdering van werk, hetzij voor uitzonderlijk werk, hetzij m.o.o. de invulling van een vacante betrekking (instroom). De gebruiker is dan ook gehouden om ten aanzien van hetUitzendbureau correcte informatie mee te delen omtrent de motieven van de Uitzendarbeid. In geen geval draagt het Uitzendbureau enige aansprakelijk voor welkdanige schade die het gevolg is van het niet (tijdig) beschikken over de nodige gegevens en documenten of het aanleveren door de Gebruiker van onvolledige en/of onjuiste gegevens en documenten omtrent de (motieven van de) Uitzendarbeid. De gebruiker is eveneens verantwoordelijk voor de correcte toepassing van motieven en termijnen voor uitzendarbeid. In het kader van die motieven zorgt hij, in de door de Wet en Cao voorziene gevallen, voor de nodige toelatingen en mededelingen i.v.m. het tewerkstellen van uitzendmedewerkers. De gebruiker staat als enige in voor het gebrek aan of foutieve toepassing van motieven, termijnen, toelatingen en meldingen, opgave van het aantal tewerkstellingspogingen bij instroom en het bewijs aan de nood tot flexibiliteit bij opeenvolgende dagcontracten indien toegelaten in de zin van de Wet en Cao. De gebruiker dient het uitzendbureau te vrijwaren voor de aan het uitzendbureau opgelegde sancties en/of geëiste vergoedingen uit hoofde van de Uitzendarbeidswet respectievelijk het sociaal strafwetboek of de toepasselijke cao’s indien de Gebruiker foutieve informatie doorgeeft aan het Uitzendbureau omtrent (de redenen van) de uitzendarbeid, dan wel wanneer de Gebruiker oneigenlijk gebruik maakt van uitzendarbeid, hetzij nalaat de voormelde kennisgevingen en mededelingen te doen.

 

7. In het kader van uitzendarbeid op grond van instroom, geldt een minimumduur van de overeenkomst uitzendarbeid die gelijkstaat aan de periode van tewerkstellingsgarantie opgelegd aan het uitzendkantoor overeenkomstig de van toepassing zijnde cao’s. Indien de gebruiker vóór het einde van deze minimumduur de overeenkomst verbreekt, dan is de gebruiker ertoe gehouden het loon van de uitzendmedewerker voor de resterende duur te betalen aan het uitzendbureau.


8.  De gebruiker kan geen beroep doen op de diensten van het uitzendbureau in geval van tijdelijke werkloosheid, staking of lock-out in zijn onderneming. In voorkomende gevallen moet de gebruiker het uitzendbureau hiervan onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte brengen. Het verplicht terugtrekken van de uitzendmedewerkers in deze gevallen geeft geen aanleiding tot het betalen van een schadevergoeding door het uitzendbureau aan de gebruiker.

 

9. Tijdens de duur van de tewerkstelling van de uitzendmedewerker bij de gebruiker staat, overeenkomstig artikel 19 van de Uitzendarbeidswet, de gebruiker in voor de toepassing van de bepalingen van de wet inzake reglementering en bescherming van de arbeid die op de plaats van tewerkstelling gelden. Hieruit volgt dat de gebruiker de uitzendmedewerkers op gelijke voet moet behandelen als zijn vast personeel, onder meer wat betreft arbeidstijd, arbeidsduurvermindering, compensaties, pauzes, feestdagen, zondagwerk, nachtarbeid, welzijn van de uitzendmedewerker op het werk etc. De Gebruiker neemt, voorafgaand aan elke door een uitzendkracht (nieuw) uitgeoefende activiteit, de volgende maatregelen: zich vergewissen van de bijzondere beroepskwalificatie van de uitzendkracht; zonder kosten voor de uitzendkracht ter beschikking stellen van de werkkledij; zonder kosten voor de uitzendkracht ter beschikking stellen van de passende persoonlijke beschermingsmiddelen; nagaan of de uitzendkracht die onderworpen is aan gezondheidstoezicht medisch geschikt werd verklaard om de te begeven werkpost of functie te bekleden aan de hand van het formulier voor de gezondheidsbeoordeling of een afdruk uit de centrale gegevensbank. In het kader van de verplichting in te staan voor de toepassing van de wetgeving inzake welzij op het werk ten aanzien van de uitzendkracht, geeft de Gebruiker instructies aan de bij hem tewerkgestelde uitzendkracht en oefent hij het feitelijk werkgeversgezag over hem uit, zodat de Gebruiker voor wat betreft de toepasselijke bepalingen van het sociaal strafrecht als werkgever te beschouwen is.

 

10. De burgerlijke aansprakelijkheid, voorzien in artikel 1384 alinea 3 van het Burgerlijk Wetboek berust bij de gebruiker, gezien deze laatste het feitelijk werkgeversgezag uitoefent. De Gebruiker is bijgevolg als enige aansprakelijk voor alle door de uitzendmedewerker aan derden berokkende schade. De voorziening van een “clausule uitzendarbeid” in de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de gebruiker wordt aanbevolen. Het uitzendbureau is evenmin aansprakelijk voor de schade die de uitzendmedewerker aan de gebruiker berokkent tijdens en naar aanleiding van zijn tewerkstelling bij de gebruiker. De aansprakelijkheid van het uitzendbureau is eveneens niet betrokken in geval van beschadiging, verlies, diefstal of verdwijning van materiaal, geld of goederen aan de uitzendmedewerker toevertrouwd. Evenmin zal het Uitzendbureau burgerrechtelijk aansprakelijk voor wegverkeersinbreuken die de Uitzendkracht tijdens de uitoefening van zijn dienst begaat, gezien het feitelijk gezag wordt uitgeoefend door de Gebruiker. Gedurende de periode waarin de uitzendkracht ter beschikking wordt gesteld vergewist de Gebruiker zich of de Uitzendkracht nog steeds aan de vereiste beroepskwalificaties voldoet, zoals het bezit van het rijbewijs. M.b.t. de selectie kan de aansprakelijkheid van het uitzendbureau nooit ingeroepen worden indien de gebruiker zelf de selectie van de kandidaatuitzendmedewerkers uitvoert. Het uitzendbureau is ook niet aansprakelijk voor de leningen of voorschotten, in natura of baar geld, die eventueel door de gebruiker aan de uitzendmedewerker werden toegestaan. Bovendien zal het terugvorderen van kosten, voortvloeiend uit het gebruik van onder meer telefoon voor privédoeleinden, maaltijden gebruikt in het bedrijfsrestaurant, geoorloofde aankopen etc. zonder de bemiddeling van het uitzendbureau gebeuren. Het uitzendbureau is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de afwezigheid en/ of de laattijdige aanwezigheid van zijn uitzendmedewerkers.

 

11. Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 24/07/1987 hebben de uitzendmedewerkers recht op hetzelfde brutoloon, inclusief indexaties en conventionele verhogingen, premies (m.i.v. pensioenpremies), maaltijdcheques en andere looncomponenten alsof ze door de gebruiker in vaste dienst zouden genomen worden. Op basis van artikel 5 van deze algemene voorwaarden dient de gebruiker deze loongegevens mee te delen aan het uitzendbureau. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet (tijdig), onvolledig of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzettingen en/of kosten hierdoor veroorzaakt geven aanleiding tot bijkomende facturatie aan de gebruiker.

 

12. De uitzendmedewerker geniet hetzelfde niveau van bescherming als de andere medewerkers van de onderneming voor wat betreft de arbeidsveiligheid en -hygiëne. De uitzendmedewerker mag slechts die werkzaamheden uitvoeren zoals die vermeld worden op de werkpostfiche of, indien geen werkpostfiche vereist is, zoals die vermeld worden in de bijzondere commerciële voorwaarden, meer bepaald in de beschrijving van de werkpost, de vereiste beroepskwalificatie en het resultaat van de risico-evaluatie. Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 19 februari 1997 dient de gebruiker, in de voorziene gevallen, de werkpostfiche in te vullen en, voor de terbeschikkingstelling van de uitzendmedewerker, aan het uitzendbureau over te maken. Bij het opstellen van deze werkpostfiche heeft de inlener het advies ingewonnen van zijn preventiedienst en arbeidsgeneesheer. De gebruiker draagt (conform artikel 5, 4° van KB 19/02/1997) de eindverantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen van de werkkledij en de persoonlijke beschermingsmiddelen, evenals voor de reiniging, de herstelling en het behoud in normale gebruiksklare staat ervan, zelfs indien een afwijkende commerciële overeenkomst over de levering hiervan met het uitzendbureau werd afgesloten. Teneinde het uitzendbureau de mogelijkheid te geven hierop toe te zien, zal de gebruiker te allen tijde volledig en onmiddellijk toegang geven tot de lokalen en plaatsen van tewerkstelling van de uitzendkracht.

 

13. De gebruiker verklaart dat de uitzendkracht geen van volgende activiteiten zal uitvoeren: extractie in ondergrondse mijnen of steengroeven, werken onder water, tunnels boren, werken op het water (boorplatform, droogdok, baggeraars op zee,...), fabricatie van munitie en explosieven, activiteiten met een kernreactor of productie van splijtbaar materiaal en/of behandeling van radioactief materiaal. Indien de gebruiker de uitzendkracht toch een van de vermelde activiteiten laat uitvoeren, heeft het uitzenbureau het recht om alle uitgaven in kader van arbeidsongevallenverzekering te verhalen op de gebruiker.

 

14. In geval van een arbeidsongeval van een uitzendmedewerker zal de gebruiker, na alle dringende maatregelen te hebben getroffen, onmiddellijk het uitzendbureau verwittigen en alle nodige informatie verschaffen voor het opstellen van de ongevalsaangifte, alsook volledig toegang verlenen tot de werkpost en de plaats van het ongeval binnen de 24u na kennisname. Bij uitstel of verzuim hiervan kan de gebruiker rechtstreeks aansprakelijk worden gesteld.

 

15. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor het terugsturen van het ondertekend klantencontract en (het toezicht op) het terugsturen van de ingevulde en ondertekende prestatiestaten. Bij gebreke hieraan zal de gebruiker de niet- ondertekening niet ten nadele van het uitzendbureau kunnen inroepen en zal het uitzendbureau de werkelijk door de uitzendmedewerker verrichte prestaties, met als minimum de contractueel overeengekomen prestaties, factureren aan de gebruiker. De gebruiker is aansprakelijk voor het toezicht op en de controle van het terugsturen van het exemplaar ondertekend door de uitzendmedewerker binnen de 48 uur na het toesturen ervan door het uitzendbureau.

 

16. Opdat het uitzendbureau onder bepaalde voorwaarden zou kunnen genieten van mogelijke verminderingen van patronale lasten (sociale zekerheid en/of – vrijstelling van doorstorting van – bedrijfsvoorheffing), geeft de gebruiker uitdrukkelijk zijn akkoord aan het uitzendbureau om hiervan toepassing te maken. In het bijzonder gaat de gebruiker akkoord met de toepassing van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing door het uitzendbureau conform (niet-exhaustieve opsomming): artikel 275 (5) §1 WIB 1992 (bij ploegenarbeid), artikel 275 (5) §2 WIB 1992 (bij nachtarbeid), artikel 275 (5) §4 WIB 1992 (bij regime van systeemvaart onder het paritair comité voor de binnenscheepvaart), artikel 275 (5) §5 WIB 1992 (bij werken in onroerende staat). De gebruiker verbindt zich ertoe om aan het uitzendbureau volle medewerking te verlenen en alle nodige informatie en stukken ter beschikking te stellen indien het uitzendbureau door de bevoegde autoriteiten onderworpen zou worden aan controle op de naleving van de voorwaarden waaronder bovenvermelde vrijstellingen gelden.

 

17. Door de prestatiestaat te ondertekenen, bevestigt de gebruiker de juistheid van de opgegeven prestaties en de uitvoering van de werkzaamheden verricht door de uitzendmedewerker. Deze ondertekening zal onverwijld gebeuren na afloop van de prestaties, beschreven op de betreffende prestatiestaat, opdat de gebruiker een vlotte en correcte afhandeling van de loonbetaling door het uitzendbureau geenszins in de weg zou staan. De gebruiker zal de geldigheid van de ondertekening door zijn aangestelde of mandatarissen, niet betwisten. Bij automatische prestatieverwerking gaat de gebruiker steeds akkoord met de prestatiegegevens zoals deze op geautomatiseerde of elektronische wijze worden doorgegeven aan het uitzendbureau, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Alleen de gebruiker is aansprakelijk bij fouten in de geautomatiseerde verzending.

 

18. De facturatie gebeurt op basis van: de prestaties zoals vermeld op de prestatiestaten of zoals op elektronische wijze doorgegeven door de gebruiker, met een minimum van de door gebruiker aangevraagde uren, behoudens wanneer er minder uren gepresteerd werden door het uitsluitende toedoen van de uitzendmedewerker en indien aan de informatieverplichting voorzien in artikel 5 van deze voorwaarden voldaan werd; bij gebrek aan door de gebruiker ingevulde en ondertekende prestatiestaten gebeurt de facturatie op basis van de werkelijk door de uitzendmedewerker verrichte prestaties, met een minimum van de door de gebruiker aangevraagde uren; in dit kader worden alle door de gebruiker aan zijn vast personeel toegekende en verloonde vrije uren en dagen zoals extralegale feestdagen, vakantiedagen, brugdagen, enz., waar de uitzendmedewerker ook recht op heeft, eveneens beschouwd als prestaties en als dusdanig gefactureerd aan de gebruiker. De overeengekomen coëfficiënt en/of het overeengekomen tarief: deze coëfficiënt en/of dit tarief worden door het uitzendbureau eenzijdig verhoogd in geval van stijging van de directe of indirecte patronale lasten evenals van alle mogelijke andere factoren die de werkelijke loonkost bepalen; dit tarief wordt eveneens door het uitzendbureau eenzijdig verhoogd bij stijging van het basisloon van de uitzendmedewerker ingevolge de indexaties van de lonen en de conventionele loonsverhogingen die van toepassing zijn bij de gebruiker. Er wordt voor de gebruiker nooit een vermindering van het overeengekomen tarief toegestaan als gevolg van enige vermindering van de patronale lasten voor het uitzendbureau. De overige looncomponenten zoals voorzien in artikel 11 van deze voorwaarden; de andere schriftelijke prijsafspraken; verhoogd met de toepasselijke BTW. Voor bijzondere prestaties (zoals overuren, werk in ploegen, bij nacht, op zon- en feestdagen, etc.) wordt de uitzendmedewerker vergoed overeenkomstig de bij de gebruiker ter zake toepasselijke wet en/of CAO. Het aldus te betalen loonsupplement en de looncomponenten worden aan de gebruiker gefactureerd aan dezelfde coëfficiënt als deze toegepast op het basisloon van de uitzendmedewerker of als deze gebruikt voor de berekening van het tarief. De kosten voor DIMONA per gepresteerd uur worden aangerekend aan de gebruiker zonder toepassing van deze coëfficiënt.

 

19. Het uitzendbureau heeft bovendien het recht de overeengekomen coëfficiënt en/of het overeengekomen tarief op halfjaarlijkse basis aan te passen in overeenstemming met de kosten van de levensduurte die berekend worden op basis van de volgende formule: ‘P nieuw = P huidig x ((CPI m0 / CPI m-6))’, waarbij P nieuw: nieuwe verkoopscoëfficient; P huidig: de huidige verkoopscoëfficiënt; CPI: De consumptieprijsindex (CPI) wordt maandelijks gepubliceerd op de website van Statbel (Algemene Directie Statistiek België) onder ‘consumptieprijsindex’ en meet de prijsevolutie van een ‘korf’ met belangrijke consumptiegoederen en diensten; CPI m0: de index gepubliceerd door Statbel ‘consumptieprijsindex’ van de maand die voorafgaat aan de halfjaarlijkse indexatie; CPI m-6: de index gepubliceerd door Statbel ‘consumptieprijsindex’ van de zesde maand vóór de maand die voorafgaat aan de indexatiemaand.

 

20. Alle klachten betreffende de facturen, hetzij omtrent de prestaties van het Uitzendbureau, hetzij omtrent de kwalificaties van de Uitzendkracht, moeten het uitzendbureau binnen de veertienkalenderdagen na de factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven bereiken, waarna de facturatie wordt geacht te zijn aanvaard behoudens schriftelijk tegenbewijs.

 

21.  De facturen van het uitzendbureau zijn betaalbaar bij ontvangst, netto en zonder disconto, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Bij betaling anders dan door cash, overschrijving, domiciliëring of cheque, worden de kosten van inning ten laste gelegd van de gebruiker. Bij gebrek aan betaling bij ontvangst van de factuur, wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd met een intrestvoet van 8%. Bovendien zal bij niet betaling van de factuur een maand na de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn bestaande uit: voor de buitengerechtelijke kosten: 10% op het factuurbedrag met een minimum van € 125,00 voor de gerechtskosten: de kosten omschreven in artikel 1017 Gerechtelijk Wetboek met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding.

 

22. Elke schriftelijk toegekende betalingsmodaliteit komt van rechtswege te vervallen van zodra het uitzendbureau moet overgaan tot het invorderen via gerechtelijke weg van openstaande facturen van de gebruiker. Bij schriftelijke ingebrekestelling, in geval van dagvaardingen van de RSZ of andere tekenen van dubieuze solvabiliteit van de gebruiker, komen de door het uitzendbureau toegekende betalingsmodaliteiten eveneens van rechtswege te vervallen. In zulke gevallen worden alle facturen (zelfs deze die niet vervallen zijn) eveneens van rechtswege opeisbaar. Deuitzendmedewerker is niet gemachtigd facturen te innen.

 

23. Indien de gebruiker zijn wettelijke verplichtingen of de algemene voorwaarden niet nakomt, alsmede in geval van wanbetaling, heeft het uitzendbureau het recht, zonder dat het kan aangesproken worden tot de betaling van enige schadevergoeding, de lopende overeenkomsten als ontbonden te beschouwen en zijn uitzendmedewerkers onmiddellijk terug te trekken.

 

24. In geval van voortijdig ontslag: Indien de gebruiker vóór het einde van een minimumperiode van 130 gepresteerde werkdagen terbeschikkingstelling, zonder tussenkomst van het uitzendbureau, een arbeidsverhouding aangaat met de uitzendmedewerker voor dezelfde of een andere functie, zal de gebruiker per ontslagen uitzendmedewerker aan het uitzendbureau, bij wijze van vergoeding voor geleden schade, een bedrag betalen gelijk aan 35% van het bruto jaarloon van de betrokken uitzendmedewerker tenzij anders overeengekomen op de opdrachtbevestiging. De minimumperiode is van toepassing op elke uitzendmedewerker afzonderlijk. Bovenvermelde vergoeding is forfaitair vastgesteld op basis van het onderling akkoord tussen de gebruiker en het uitzendbureau dat de schade, geleden door het uitzendbureau, onder meer gebaseerd is op de kosten die de gebruiker zou moeten besteden voor de prospectie, selectie en screening van een medewerker met dezelfde kwalificaties evenals de gederfde winst, daarmee overeenstemt, onverminderd het recht van het uitzendbureau om te bewijzen dat de door hem geleden schade bovenvermelde vergoeding overtreft. De gebruiker is deze vergoeding ook verschuldigd indien de uitzendmedewerker, nadat de terbeschikkingstelling beëindigd is, een arbeidsverhouding met de gebruiker aangaat en dit voor zover er tussen de eerste dag van uitzending en de eerste dag van de arbeidsverhouding met de uitzendmedewerker nog geen 130 gepresteerde werkdagen zijn. De gebruiker verbindt zich ertoe het uitzendbureau op voorhand schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn voornemen om met de uitzendmedewerker een arbeidsverhouding aan te gaan. Deze vergoeding is ook verschuldigd indien de terbeschikkingstelling van de uitzendmedewerker dient te worden beëindigd omdat de maximumduur van de uitzendovereenkomst zoals bepaald in de wet of cao’s is bereikt zonder dat de minimumperiode van 130 werkdagen terbeschikkingstelling werd gepresteerd en de gebruiker een arbeidsverhouding met de uitzendmedewerker aangaat. Wordt verstaan onder het aangaan van een arbeidsverhouding met de uitzendmedewerker: het aangaan van een arbeidsovereenkomst door de gebruiker met de uitzendmedewerker, het laten ter beschikking stellen van de betreffende uitzendmedewerker aan de gebruiker door een derde (o.a. een ander uitzendkantoor), het aangaan van een aannemingsovereenkomst met de uitzendmedewerker of met een derde die hiertoe de uitzendmedewerker heeft aangeworven, het afsluiten van een opleidingsovereenkomst waarbij de uitzendmedewerker in het bedrijf van de gebruiker wordt opgeleid (o.a. een IBO-overeenkomst), het aangaan van een arbeidsverhouding door de uitzendmedewerker en een derde, waarbij de gebruiker en die derde behoren tot dezelfde groep, moeder- of dochtervennootschap van mekaar zijn of verbonden of geassocieerde vennootschappen zijn of dezelfde wettig benoemde of feitelijke bestuurders hebben, of op hetzelfde adres zijn gevestigd of een uitbatingszetel hebben. Wordt verstaan onder uitzendmedewerker: de door het uitzendbureau geselecteerde uitzendmedewerker die met een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid ter beschikking gesteld werd aan de gebruiker; de kandidaat¬uitzendmedewerker die door het uitzendbureau werd voorgesteld aan de gebruiker. Wordt verstaan onder bruto¬jaarloon van de uitzendmedewerker: indien de uitzendmedewerker reeds gewerkt heeft: het laatst geldende uurloon x het in de sector van de gebruiker geldende gemiddelde aantal uren per week x 4,33 x 13,92. indien de kandidaat- uitzendmedewerker nog niet gewerkt heeft: het bij de gebruiker voor de betreffende functie geldende loon (met als minimum de barema’s van het PC van de gebruiker) x het in de sector van de gebruiker geldende gemiddelde aantal uren per week x 4,33 x 13,92.

 

25. Bij eenzijdige verbreking van het contract, zonder voortijdige ontslag: Op grond van artikel 1226 en volgende van het Burgerlijk Wetboek zal de gebruiker die eenzijdig en voortijdig de overeenkomst verbreekt aan het uitzendbureau een forfaitaire schadevergoeding betalen gelijk aan de som van de facturen die het uitzendbureau zou opgemaakt hebben indien de overeenkomst volledig werd uitgevoerd, met een minimum van € 125 per kalenderdag. In geval van niet-naleving door de gebruiker van de hem opgelegde wettelijke verplichtingen of in geval van foutieve inlichtingen door de gebruiker verstrekt bij het sluiten van de overeenkomst, die de nietigheid of de onmogelijkheid tot het uitvoeren van de overeenkomst met zich meebrengen, zal de gebruiker een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan de ontslagvergoeding bepaald in artikel 24 wanneer nog geen 130 gepresteerde werkdagen terbeschikkingstelling zijn verstreken en daarbuiten de som van de facturen die het uitzendbureau zou opgemaakt hebben indien de overeenkomst volledig werd uitgevoerd, met een minimum van € 125 per kalenderdag. Het uitzendbureau behoudt zich echter het recht voor om een hogere schadevergoeding te eisen op voorwaarde dat het de omvang van de schade kan bewijzen.

 

26. Deze algemene voorwaarden mogen geen enkele doorhaling bevatten en hebben voorrang op alle andere. Een afwijking op deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien dit schriftelijk wordt overeengekomen.

 

27. In geval van betwisting waartoe de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst aanleiding zou kunnen geven, zijn enkel de rechtbanken van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van het uitzendbureau bevoegd. De overeenkomst met de gebruiker is onderworpen aan het Belgisch Recht.

 

28. In geval van een ernstig arbeidsongeval, dient het omstandig verslag opgesteld worden door de interne preventieadviseur (niveau I of Il) of de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk van de klantinlener. Het uitzendbureau als juridische werkgever, is niet bevoegd om dit verslag op te stellen (Codex Welzijn Werk, Titel, Il, hoofdstuk 1, art. 3 en art. 12).

ALGEMENE VOORWAARDEN

versie 01/10/2022

Uitzendbureau = JobFIXers Construct NV (BE0701.657.517)

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving, nl. de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van medewerkers ten behoeve van gebruikers, inclusief de van toepassing zijnde CAO’s van de NAR en van PC 322 uitzendarbeid.

 

2. De uitzendmedewerkers worden ter beschikking gesteld onder de voorwaarden bij de aanvraag overeengekomen en onder de hierna bepaalde algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst gesloten tussen de gebruiker en het uitzendbureau en die zijn opgesteld overeenkomstig de wet van 24 juli 1987. Elke afwijking op deze algemene voorwaarden dient schriftelijk te worden overeengekomen.

 

3. Behoudens afwijkende schriftelijke overeenkomst, wordt de samenwerking met de gebruiker exclusief geregeld door deze algemene voorwaarden, waarvan de gebruiker verklaart kennis te hebben genomen en die prevaleren op de eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de gebruiker. De voorwaarden zijn gevoegd bij de samenwerkingsovereenkomst en de facturatie van het Uitzendbureau. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing zodra de gebruiker een zoekopdracht/ aanvraag toevertrouwt aan het uitzendbureau en het uitzendbureau kandidaten voorstelt aan de gebruiker, nadat de voorwaarden hetzij aan de Gebruiker werden meegedeeld of ter beschikking werden gesteld, hetzij wanneer deze de redelijke mogelijkheid heeft gehad om er kennis van te nemen. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst houdt de voorbehoudloze betaling van de facturatie door de gebruiker, eveneens de bevestiging in deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden.

 

4. Overeenkomstig de CAO 38 quater van 14/07/1999 mag het uitzendbureau de kandidaten niet op discriminatoire wijze behandelen; bijgevolg is het voor de gebruiker alleen toegelaten om in zijn aanvraag functierelevante criteria te formuleren.

 

5. Opdat het uitzendbureau de uitzendkrachten op een efficiënte wijze ter beschikking kan stellen, is de gebruiker er toe gehouden om bij aanvang en tijdens de duur van het contract alle noodzakelijke informatie en bovendien elke wijziging onverwijld en bij voorkeur schriftelijk te communiceren aan het uitzendbureau. Zonder exhaustief te zijn, is de volgende informatie essentieel voor de samenwerking en voor de prijszetting: de reden om beroep te doen op uitzendarbeid en de al dan niet aanwezigheid van een syndicale delegatie; de verloningsvoorwaarden van het vast personeel, met inbegrip van premies en diverse voordelen die gebruikelijk zijn in het bedrijf van de gebruiker, evenals de toekenningsmodaliteiten; de activiteiten, de werkpost, de vereiste beroepskwalificatie, het resultaat van de risico-evaluaties, het medisch toezicht en de persoonlijke beschermingsmiddelen; mogelijke situaties van staking of lock-out of andere vormen van tijdelijke werkloosheid; economische werkloosheid, waarbij de gebruiker het uitzendbureau voorafgaandelijk en binnen wettelijke termijnen dient te verwittigen; een eventueel arbeidsongeval; de werking van Dimona, waarvoor alle informatie moet zijn doorgegeven voor de aanvang van de terbeschikkingstelling van de uitzendmedewerker; de laattijdige aanwezigheid of de afwezigheid van de uitzendmedewerkers; aangaande weerverlet; aangaande de niet hernieuwing van een opdracht. De gebruiker is verantwoordelijk voor het tijdig, volledig en correct verstrekken van voormelde informatie aan het Uitzendbureau. Het uitzendbureau behoudt zich het recht voor om gebeurlijke kosten ingevolge rechtzettingen, laattijdige meldingen, veroorzaakt door het niet (-tijdig),onvolledig of foutief verstrekken van voormelde informatie door de gebruiker bijkomend aan te rekenen.

 

6. Het Uitzendbureau kan slechts uitzendkrachten aan de Gebruiker ter beschikking stellen voor de in de Uitzendarbeidswet omschreven redenen (=motieven), zoals tijdelijke arbeid ter vervanging van een vaste werknemer, of om te beantwoorden aan een tijdelijke vermeerdering van werk, hetzij voor uitzonderlijk werk, hetzij m.o.o. de invulling van een vacante betrekking (instroom). De gebruiker is dan ook gehouden om ten aanzien van het Uitzendbureau correcte informatie mee te delen omtrent de motieven van de Uitzendarbeid. In geen geval draagt het Uitzendbureau enige aansprakelijk voor welkdanige schade die het gevolg is van het niet (tijdig) beschikken over de nodige gegevens en documenten of het aanleveren door de Gebruiker van onvolledige en/of onjuiste gegevens en documenten omtrent de (motieven van de) Uitzendarbeid. De gebruiker is eveneens verantwoordelijk voor de correcte toepassing van motieven en termijnen voor uitzendarbeid. In het kader van die motieven zorgt hij, in de door de Wet en Cao voorziene gevallen, voor de nodige toelatingen en mededelingen i.v.m. het tewerkstellen van uitzendmedewerkers. De gebruiker staat als enige in voor het gebrek aan of foutieve toepassing van motieven, termijnen, toelatingen en meldingen, opgave van het aantal tewerkstellingspogingen bij instroom en het bewijs aan de nood tot flexibiliteit bij opeenvolgende dagcontracten indien toegelaten in de zin van de Wet en Cao. De gebruiker dient het uitzendbureau te vrijwaren voor de aan het uitzendbureau opgelegde sancties en/of geëiste vergoedingen uit hoofde van de Uitzendarbeidswet respectievelijk het sociaal strafwetboek of de toepasselijke cao’s indien de Gebruiker foutieve informatie doorgeeft aan het Uitzendbureau omtrent (de redenen van) de uitzendarbeid, dan wel wanneer de Gebruiker oneigenlijk gebruik maakt van uitzendarbeid, hetzij nalaat de voormelde kennisgevingen en mededelingen te doen.

 

7. In het kader van uitzendarbeid op grond van instroom, geldt een minimumduur van de overeenkomst uitzendarbeid die gelijkstaat aan de periode van tewerkstellingsgarantie opgelegd aan het uitzendkantoor overeenkomstig de van toepassing zijnde cao’s. Indien de gebruiker vóór het einde van deze minimumduur de overeenkomst verbreekt, dan is de gebruiker ertoe gehouden het loon van de uitzendmedewerker voor de resterende duur te betalen aan het uitzendbureau.

 

8.  De gebruiker kan geen beroep doen op de diensten van het uitzendbureau in geval van tijdelijke werkloosheid, staking of lock-out in zijn onderneming. In voorkomende gevallen moet de gebruiker het uitzendbureau hiervan onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte brengen. Het verplicht terugtrekken van de uitzendmedewerkers in deze gevallen geeft geen aanleiding tot het betalen van een schadevergoeding door het uitzendbureau aan de gebruiker.

 

9. Tijdens de duur van de tewerkstelling van de uitzendmedewerker bij de gebruiker staat, overeenkomstig artikel 19 van de Uitzendarbeidswet, de gebruiker in voor de toepassing van de bepalingen van de wet inzake reglementering en bescherming van de arbeid die op de plaats van tewerkstelling gelden. Hieruit volgt dat de gebruiker de uitzendmedewerkers op gelijke voet moet behandelen als zijn vast personeel, onder meer wat betreft arbeidstijd, arbeidsduurvermindering, compensaties, pauzes, feestdagen, zondagwerk, nachtarbeid, welzijn van de uitzendmedewerker op het werk etc. De Gebruiker neemt, voorafgaand aan elke door een uitzendkracht (nieuw)uitgeoefende activiteit, de volgende maatregelen: zich vergewissen van de bijzondere beroepskwalificatie van de uitzendkracht; zonder kosten voor de uitzendkracht ter beschikking stellen van de werkkledij; zonder kosten voor de uitzendkracht ter beschikking stellen van de passende persoonlijke beschermingsmiddelen; nagaan of de uitzendkracht die onderworpen is aan gezondheidstoezicht medisch geschikt werd verklaard om de te begeven werkpost of functie te bekleden aan de hand van het formulier voor de gezondheidsbeoordeling of een afdruk uit de centrale gegevensbank. In het kader van de verplichting in te staan voor de toepassing van de wetgeving inzake welzij op het werk ten aanzien van de uitzendkracht, geeft de Gebruiker instructies aan de bij hem tewerkgestelde uitzendkracht en oefent hij het feitelijk werkgeversgezag over hem uit, zodat de Gebruiker voor wat betreft de toepasselijke bepalingen van het sociaal strafrecht als werkgever te beschouwen is.

 

10. De burgerlijke aansprakelijkheid, voorzien in artikel 1384 alinea 3 van het Burgerlijk Wetboek berust bij de gebruiker, gezien deze laatste het feitelijk werkgeversgezag uitoefent. De Gebruiker is bijgevolg als enige aansprakelijk voor alle door de uitzendmedewerker aan derden berokkende schade. De voorziening van een “clausule uitzendarbeid” in de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de gebruiker wordt aanbevolen. Het uitzendbureau is evenmin aansprakelijk voor de schade die de uitzendmedewerker aan de gebruiker berokkent tijdens en naar aanleiding van zijn tewerkstelling bij de gebruiker. De aansprakelijkheid van het uitzendbureau is eveneens niet betrokken in geval van beschadiging, verlies, diefstal of verdwijning van materiaal, geld of goederen aan de uitzendmedewerker toevertrouwd. Evenmin zal het Uitzendbureau burgerrechtelijk aansprakelijk voor wegverkeersinbreuken die de Uitzendkracht tijdens de uitoefening van zijn dienst begaat, gezien het feitelijk gezag wordt uitgeoefend door de Gebruiker. Gedurende de periode waarin de uitzendkracht ter beschikking wordt gesteld vergewist de Gebruiker zich of de Uitzendkracht nog steeds aan de vereiste beroepskwalificaties voldoet, zoals het bezit van het rijbewijs. M.b.t. de selectie kan de aansprakelijkheid van het uitzendbureau nooit ingeroepen worden indien de gebruiker zelf de selectie van de kandidaat- uitzendmedewerkers uitvoert. Het uitzendbureau is ook niet aansprakelijk voor de leningen of voorschotten, in natura of baar geld, die eventueel door de gebruiker aan de uitzendmedewerker werden toegestaan. Bovendien zal het terugvorderen van kosten, voortvloeiend uit het gebruik van onder meer telefoon voor privédoeleinden, maaltijden gebruikt in het bedrijfsrestaurant, geoorloofde aankopen etc. zonder de bemiddeling van het uitzendbureau gebeuren. Het uitzendbureau is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de afwezigheid en/ of de laattijdige aanwezigheid van zijn uitzendmedewerkers.

 

11. Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 24/07/1987 hebben de uitzendmedewerkers recht op hetzelfde brutoloon, inclusief indexaties en conventionele verhogingen, premies (m.i.v. pensioenpremies), maaltijdcheques en andere looncomponenten alsof ze door de gebruiker in vaste dienst zouden genomen worden. Op basis van artikel 5 van deze algemene voorwaarden dient de gebruiker deze loongegevens mee te delen aan het uitzendbureau. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet (tijdig), onvolledig of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzettingen en/of kosten hierdoor veroorzaakt geven aanleiding tot bijkomende facturatie aan de gebruiker.

 

12. De uitzendmedewerker geniet hetzelfde niveau van bescherming als de andere medewerkers van de onderneming voor wat betreft de arbeidsveiligheid en -hygiëne. De uitzendmedewerker mag slechts die werkzaamheden uitvoeren zoals die vermeld worden op de werkpostfiche of, indien geen werkpostfiche vereist is, zoals die vermeld worden in de bijzondere commerciële voorwaarden, meer bepaald in de beschrijving van de werkpost, de vereiste beroepskwalificatie en het resultaat van de risico-evaluatie. Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 19 februari 1997 dient de gebruiker, in de voorziene gevallen, de werkpostfiche in te vullen en, voor de terbeschikkingstelling van de uitzendmedewerker, aan het uitzendbureau over te maken. Bij het opstellen van deze werkpostfiche heeft de inlener het advies ingewonnen van zijn preventiedienst en arbeidsgeneesheer. De gebruiker draagt (conform artikel 5, 4° van KB 19/02/1997) de eindverantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen van de werkkledij en de persoonlijke beschermingsmiddelen, evenals voor de reiniging, de herstelling en het behoud in normale gebruiksklare staat ervan, zelfs indien een afwijkende commerciële overeenkomst over de levering hiervan met het uitzendbureau werd afgesloten. Teneinde het uitzendbureau de mogelijkheid te geven hierop toe te zien, zal de gebruiker te allen tijde volledig en onmiddellijk toegang geven tot de lokalen en plaatsen van tewerkstelling van de uitzendkracht.

 

13. De gebruiker verklaart dat de uitzendkracht geen van volgende activiteiten zal uitvoeren: extractie in ondergrondse mijnen of steengroeven, werken onder water, tunnels boren, werken op het water (boorplatform, droogdok, baggeraars op zee,...), fabricatie van munitie en explosieven, activiteiten met een kernreactor of productie van splijtbaar materiaal en/of behandeling van radioactief materiaal. Indien de gebruiker de uitzendkracht toch een van de vermelde activiteiten laat uitvoeren, heeft het uitzenbureau het recht om alle uitgaven in kader van arbeidsongevallenverzekering te verhalen op de gebruiker.

 

14. In geval van een arbeidsongeval van een uitzendmedewerker zal de gebruiker, na alle dringende maatregelen te hebben getroffen, onmiddellijk het uitzendbureau verwittigen en alle nodige informatie verschaffen voor het opstellen van de ongevalsaangifte, alsook volledig toegang verlenen tot de werkpost en de plaats van het ongeval binnen de 24u na kennisname. Bij uitstel of verzuim hiervan kan de gebruiker rechtstreeks aansprakelijk worden gesteld.

 

15. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor het terugsturen van het ondertekend klantencontract en (het toezicht op) het terugsturen van de ingevulde en ondertekende prestatiestaten. Bij gebreke hieraan zal de gebruiker de niet-ondertekening niet ten nadele van het uitzendbureau kunnen inroepen en zal het uitzendbureau de werkelijk door de uitzendmedewerker verrichte prestaties, met als minimum de contractueel overeengekomen prestaties, factureren aan de gebruiker. De gebruiker is aansprakelijk voor het toezicht op en de controle van het terugsturen van het exemplaar ondertekend door de uitzendmedewerker binnen de 48 uur na het toesturen ervan door het uitzendbureau.

 

16. Opdat het uitzendbureau onder bepaalde voorwaarden zou kunnen genieten van mogelijke verminderingen van patronale lasten (sociale zekerheid en/of – vrijstelling van doorstorting van – bedrijfsvoorheffing), geeft de gebruiker uitdrukkelijk zijn akkoord aan het uitzendbureau om hiervan toepassing te maken. In het bijzonder gaat de gebruiker akkoord met de toepassing van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing door het uitzendbureau conform (niet-exhaustieve opsomming): artikel 275 (5) §1 WIB 1992 (bij ploegenarbeid), artikel 275 (5) §2 WIB 1992 (bij nachtarbeid), artikel 275 (5) §4 WIB 1992 (bij regime van systeemvaart onder het paritair comité voor de binnenscheepvaart), artikel 275 (5) §5 WIB 1992 (bij werken in onroerende staat). De gebruiker verbindt zich ertoe om aan het uitzendbureau volle medewerking te verlenen en alle nodige informatie en stukken ter beschikking te stellen indien het uitzendbureau door de bevoegde autoriteiten onderworpen zou worden aan controle op de naleving van de voorwaarden waaronder bovenvermelde vrijstellingen gelden.

 

17. Door de prestatiestaat te ondertekenen, bevestigt de gebruiker de juistheid van de opgegeven prestaties en de uitvoering van de werkzaamheden verricht door de uitzendmedewerker. Deze ondertekening zal onverwijld gebeuren na afloop van de prestaties, beschreven op de betreffende prestatiestaat, opdat de gebruiker een vlotte en correcte afhandeling van de loonbetaling door het uitzendbureau geenszins in de weg zou staan. De gebruiker zal de geldigheid van de ondertekening door zijn aangestelde of mandatarissen, niet betwisten. Bij automatische prestatieverwerking gaat de gebruiker steeds akkoord met de prestatiegegevens zoals deze op geautomatiseerde of elektronische wijze worden doorgegeven aan het uitzendbureau, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Alleen de gebruiker is aansprakelijk bij fouten in de geautomatiseerde verzending.

 

18. De facturatie gebeurt op basis van: de prestaties zoals vermeld op de prestatiestaten of zoals op elektronische wijze doorgegeven door de gebruiker, met een minimum van de door gebruiker aangevraagde uren, behoudens wanneer er minder uren gepresteerd werden door het uitsluitende toedoen van de uitzendmedewerker en indien aan de informatieverplichting voorzien in artikel 5 van deze voorwaarden voldaan werd; bij gebrek aan door de gebruiker ingevulde en ondertekende prestatiestaten gebeurt de facturatie op basis van de werkelijk door de uitzendmedewerker verrichte prestaties, met een minimum van de door de gebruiker aangevraagde uren; in dit kader worden alle door de gebruiker aan zijn vast personeel toegekende en verloonde vrije uren en dagen zoals extralegale feestdagen, vakantiedagen, brugdagen, enz., waar de uitzendmedewerker ook recht op heeft, eveneens beschouwd als prestaties en als dusdanig gefactureerd aan de gebruiker. De overeengekomen coëfficiënt en/of het overeengekomen tarief: deze coëfficiënt en/of dit tarief worden door het uitzendbureau eenzijdig verhoogd in geval van stijging van de directe of indirecte patronale lasten evenals van alle mogelijke andere factoren die de werkelijke loonkost bepalen; dit tarief wordt eveneens door het uitzendbureau eenzijdig verhoogd bij stijging van het basisloon van de uitzendmedewerker ingevolge de indexaties van de lonen en de conventionele loonsverhogingen die van toepassing zijn bij de gebruiker. Er wordt voor de gebruiker nooit een vermindering van het overeengekomen tarief toegestaan als gevolg van enige vermindering van de patronale lasten voor het uitzendbureau. De overige looncomponenten zoals voorzien in artikel 11 van deze voorwaarden; de andere schriftelijke prijsafspraken; verhoogd met de toepasselijke BTW. Voor bijzondere prestaties (zoals overuren, werk in ploegen, bij nacht, op zon- en feestdagen, etc.) wordt de uitzendmedewerker vergoed overeenkomstig de bij de gebruiker ter zake toepasselijke wet en/of CAO. Het aldus te betalen loonsupplement en de looncomponenten worden aan de gebruiker gefactureerd aan dezelfde coëfficiënt als deze toegepast op het basisloon van de uitzendmedewerker of als deze gebruikt voor de berekening van het tarief. De kosten voor DIMONA per gepresteerd uur worden aangerekend aan de gebruiker zonder toepassing van deze coëfficiënt.

 

19. Het uitzendbureau heeft bovendien het recht de overeengekomen coëfficiënt en/of het overeengekomen tarief op halfjaarlijkse basis aan te passen in overeenstemming met de kosten van de levensduurte die berekend worden op basis van de volgende formule: ‘P nieuw = P huidig x ((CPI m0 / CPI m-6) )’, waarbij P nieuw: nieuwe verkoopscoëfficient; P huidig: de huidige verkoopscoëfficiënt; CPI: De consumptieprijsindex (CPI) wordt maandelijks gepubliceerd op de website van Statbel (Algemene Directie Statistiek België) onder ‘consumptieprijsindex’ en meet de prijsevolutie van een ‘korf’ met belangrijke consumptiegoederen en diensten; CPI m0: de index gepubliceerd door Statbel ‘consumptieprijsindex’ van de maand die voorafgaat aan de halfjaarlijkse indexatie; CPI m-6: de index gepubliceerd door Statbel ‘consumptieprijsindex’ van de zesde maand vóór de maand die voorafgaat aan de indexatiemaand.

 

20. Alle klachten betreffende de facturen, hetzij omtrent de prestaties van het Uitzendbureau, hetzij omtrent de kwalificaties van de Uitzendkracht, moeten het uitzendbureau binnen deveertienkalenderdagen na de factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven bereiken, waarna de facturatie wordt geacht te zijn aanvaard behoudens schriftelijk tegenbewijs.

 

21.  De facturen van het uitzendbureau zijn betaalbaar bij ontvangst, netto en zonder disconto, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Bij betaling anders dan door cash, overschrijving,domiciliëring of cheque, worden de kosten van inning ten laste gelegd van de gebruiker. Bij gebrek aan betaling bij ontvangst van de factuur, wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd met een intrestvoet van 8%. Bovendien zal bij niet betaling van de factuur een maand na de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn bestaande uit: voor de buitengerechtelijke kosten: 10% op het factuurbedrag met een minimum van € 125,00 voor de gerechtskosten: de kosten omschreven in artikel 1017 Gerechtelijk Wetboek met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding.

 

22. Elke schriftelijk toegekende betalingsmodaliteit komt van rechtswege te vervallen van zodra het uitzendbureau moet overgaan tot het invorderen via gerechtelijke weg van openstaande facturen van de gebruiker. Bij schriftelijke ingebrekestelling, in geval van dagvaardingen van de RSZ of andere tekenen van dubieuze solvabiliteit van de gebruiker, komen de door het uitzendbureau toegekende betalingsmodaliteiten eveneens van rechtswege te vervallen. In zulke gevallen worden alle facturen (zelfs deze die niet vervallen zijn) eveneens van rechtswege opeisbaar. De uitzendmedewerkeris niet gemachtigd facturen te innen.

 

23. Indien de gebruiker zijn wettelijke verplichtingen of de algemene voorwaarden niet nakomt, alsmede in geval van wanbetaling, heeft het uitzendbureau het recht, zonder dat het kan aangesproken worden tot de betaling van enige schadevergoeding, de lopende overeenkomsten als ontbonden te beschouwen en zijn uitzendmedewerkers onmiddellijk terug te trekken.

 

24. Onrechtmatige afwerving: Indien de gebruiker vóór het einde van een minimumperiode van 130 gepresteerde werkdagen terbeschikkingstelling, zonder tussenkomst van het uitzendbureau, een arbeidsverhouding aangaat met de uitzendmedewerker voor dezelfde of een andere functie, zal de gebruiker per ontslagen uitzendmedewerker aan het uitzendbureau, bij wijze van vergoeding voor geleden schade, een bedrag betalen gelijk aan 35% van het bruto jaarloon van de betrokken uitzendmedewerker tenzij anders overeengekomen op de opdrachtbevestiging. De minimumperiode is van toepassing op elke uitzendmedewerker afzonderlijk. Bovenvermelde vergoeding is forfaitair vastgesteld op basis van het onderling akkoord tussen de gebruiker en het uitzendbureau dat de schade, geleden door het uitzendbureau, onder meer gebaseerd is op de kosten die de gebruiker zou moeten besteden voor de prospectie, selectie en screening van een medewerker met dezelfde kwalificaties evenals de gederfde winst, daarmee overeenstemt, onverminderd het recht van het uitzendbureau om te bewijzen dat de door hem geleden schade bovenvermelde vergoeding overtreft. De gebruiker is deze vergoeding ook verschuldigd indien de uitzendmedewerker, nadat de terbeschikkingstelling beëindigd is, een arbeidsverhouding met de gebruiker aangaat en dit voor zover er tussen de eerste dag van uitzending en de eerste dag van de arbeidsverhouding met de uitzendmedewerker nog geen 130 gepresteerde werkdagen zijn. De gebruiker verbindt zich ertoe het uitzendbureau op voorhand schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn voornemen om met de uitzendmedewerker een arbeidsverhouding aan te gaan. Deze vergoeding is ook verschuldigd indien de terbeschikkingstelling van de uitzendmedewerker dient te worden beëindigd omdat de maximumduur van de uitzendovereenkomst zoals bepaald in de wet of cao’s is bereikt zonder dat de minimumperiode van 130 werkdagen terbeschikkingstelling werd gepresteerd en de gebruiker een arbeidsverhouding met de uitzendmedewerker aangaat. Wordt verstaan onder het aangaan van een arbeidsverhouding met de uitzendmedewerker: het aangaan van een arbeidsovereenkomst door de gebruiker met de uitzendmedewerker, het laten ter beschikking stellen van de betreffende uitzendmedewerker aan de gebruiker door een derde (o.a. een ander uitzendkantoor), het aangaan van een aannemingsovereenkomst met de uitzendmedewerker of met een derde die hiertoe de uitzendmedewerker heeft aangeworven, het afsluiten van een opleidingsovereenkomst waarbij de uitzendmedewerker in het bedrijf van degebruiker wordt opgeleid (o.a. een IBO-overeenkomst), het aangaan van een arbeidsverhouding door de uitzendmedewerker en een derde, waarbij de gebruiker en die derde behoren tot dezelfde groep, moeder- of dochtervennootschap van mekaar zijn of verbonden of geassocieerde vennootschappen zijn of dezelfde wettig benoemde of feitelijke bestuurders hebben, of op hetzelfde adres zijn gevestigd of een uitbatingszetel hebben. Wordt verstaan onder uitzendmedewerker: de door het uitzendbureau geselecteerde uitzendmedewerker die met een arbeidsovereenkomst vooruitzendarbeid ter beschikking gesteld werd aan de gebruiker; de kandidaat- ¬uitzendmedewerker die door het uitzendbureau werd voorgesteld aan de gebruiker. Wordt verstaan onder bruto¬jaarloon van de uitzendmedewerker: indien de uitzendmedewerker reeds gewerkt heeft: het laatst geldende uurloon x het in de sector van de gebruiker geldende gemiddelde aantal uren per week x 4,33 x 13,92. indien de kandidaat-uitzendmedewerker nog niet gewerkt heeft: het bij de gebruiker voor de betreffende functie geldende loon (met als minimum de barema’s van het PC van de gebruiker) x het in de sector van de gebruiker geldende gemiddelde aantal uren per week x 4,33 x 13,92.

 

25. Bij eenzijdige verbreking van het contract, zonder voortijdige ontslag: Op grond van artikel 1226 en volgende van het Burgerlijk Wetboek zal de gebruiker die eenzijdig en voortijdig de overeenkomst verbreekt aan het uitzendbureau een forfaitaire schadevergoeding betalen gelijk aan de som van de facturen die het uitzendbureau zou opgemaakt hebben indien de overeenkomst volledig werd uitgevoerd, met een minimum van € 125 per kalenderdag. In geval van niet- naleving door de gebruiker van de hem opgelegde wettelijke verplichtingen of in geval van foutieve inlichtingen door de gebruiker verstrekt bij het sluiten van de overeenkomst, die de nietigheid of de onmogelijkheid tot het uitvoeren van de overeenkomst met zich meebrengen, zal de gebruiker een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan de ontslagvergoeding bepaald in artikel 24 wanneer nog geen 130 gepresteerde werkdagen terbeschikkingstelling zijn verstreken en daarbuiten de som van de facturen die het uitzendbureau zou opgemaakt hebben indien de overeenkomst volledig werd uitgevoerd, met een minimum van € 125 per kalenderdag. Het uitzendbureau behoudt zich echter het recht voor om een hogere schadevergoeding te eisen op voorwaarde dat het de omvang van de schade kan bewijzen.

 

26. Deze algemene voorwaarden mogen geen enkele doorhaling bevatten en hebben voorrang op alle andere. Een afwijking op deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien dit schriftelijk wordt overeengekomen.

 

27. In geval van betwisting waartoe de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst aanleiding zou kunnen geven, zijn enkel de rechtbanken van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van het uitzendbureau bevoegd. De overeenkomst met de gebruiker is onderworpen aan het Belgisch Recht.

 

28. In geval van een ernstig arbeidsongeval, dient het omstandig verslag opgesteld worden door de interne preventieadviseur (niveau I of Il) of de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk van de klantinlener. Het uitzendbureau als juridische werkgever, is niet bevoegd om dit verslag op te stellen (Codex Welzijn Werk, Titel, Il, hoofdstuk 1, art. 3 en art. 12).